GDPR

 

GDPR

Podle zákone č. 565/1990 Sb o místních poplatcích je povinností ubytovatele zpracovávat osobní údaje jak u tuzemských hostů, tak u cizinců. Poskytnutá osobní data musí provozovatel ze zákona uchovávat po dobu 6. let.
Dále dle Nařízení EU 2016/679 (dále jen GDPR) si Vás dovolujeme informovat, že v souvislosti s vaším pobytem provádíme zpracování vašich osobních údajů. Jedná se o údaje, které používáme jak při ubytování pro zápis do Evidenční knihy hostů, tak při rezervacích. Pro účel vytvoření předběžné rezervace zpracováváme tyto Vaše osobní údaje: jméno, příjmení, email, telefonní kontakt. Pro účel vytvoření závazné rezervace zpracováváme tyto Vaše osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, email, telefonní kontakt. V den příjezdu evidujeme osobní údaje všech ubytovaných osob starších 15 let. Jde o tyto osobní údaje: tuzemský host – jméno, příjmení, adresa, číslo občanského průkazu. Cizinec – jméno, příjmení, datum narození, státní občanství, číslo cestovního dokladu, číslo víza, trvalé bydliště v zahraničí. Osobní údaje evidujeme v informačním systému provozovny po dobu Vašeho pobytu. Osobní údaje jsou používány i pro plnění právních povinností vůči Cizinecké policii, Obecnímu úřadu a Finančnímu úřadu. V rámci usnadnění ubytování Vaše osobní údaje uchováváme i pro vaši další případnou návštěvu. Evidovaná osoba má právo na výpis osobních údajů, opravu, výmaz, podání námitky, omezení zpracování odvolání souhlasu a popřípadě podání stížnosti. Podrobný popis Vašich práv a způsobu podání žádosti o jejich výkon Společnost („Správce“) zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) a dalšími právními předpisy. Vaše osobní údaje budou Správcem zpracovávány manuálně i automatizovaně prostřednictvím svých k tomu pověřených osob. Vaše osobní údaje mohou být poskytovány nebo zpřístupněny těmto institucím: Cizinecká policie, Finanční úřad, Obecní úřad. Vaše osobní údaje budou Správcem zpracovávány po dobu dle zákonných požadavků.
Subjekt údajů má právo k přístupu svých veškerých osobních údajů zpracovávaných Správcem, právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení jejich zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Subjekt údajů má dále právo získat od Správce veškeré osobní údaje, které se subjektu údajů týkají a jež subjekt údajů Správci poskytnul. Správce neprodleně poskytne na základě žádosti subjektu požadované údaje bez zbytečného odkladu, v běžně používaném formátu. Na žádost subjektu je možné osobní údaje poskytnout jinému jednoznačně určenému správci. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje subjektu, které nejsou zpracovávány v automatizované formě.

Správce nebude poskytovat osobní údaje do zahraničí.

V případě že subjekt údajů nabyde dojmu, že ze strany zpracovavatele dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, má právo se obrátit s příslušnou stížností na dozorový orgán, kterým je pro Českou republiku Úřad pro ochranu údajů – www.uoou.cz

Správcem osobních údajů je: 
Marcus – Aurelius spol. s.r.o. 
Drahobejlova 2215/6
190 00 Praha 9
IČ: 26203529, DIČ: CZ26203529

Kontaktní údaj na osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů: Mgr. Aurelie Loštická

V Srní dne 31.07.2018